شرکت مانا رایانه آذر مهر
Scroll down

شرکت مبین فناور

شرکت مبین فناور

گروه پژوهشی مبین فناور

توضیحات

گروه پژوهشی مبین فناور

  • تاریخ عقد قرارداد : 1399/07/01
  • تاریخ تحویل پروژه : 2021/02/19
  • مشتری : مدیریت دانش و توسعه فردی مبین فناور